การข่มขู่ผู้อื่น เป็นคดีอาญา

22:46
การข่มขู่ผู้อื่น เป็นคดีอาญา + โทษการข่มขู่ผู้อื่น

การข่มขู่ผู้อื่น เป็นคดีอาญา + โทษการข่มขู่ผู้อื่น

ประมวลกฎหมายอาญา หมวดความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309 บัญญัติว่า ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้น หรือจำยอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าความผิดตามวรรคแรกได้กระทำโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือได้กระทำเพื่อให้ผู้ถูกข่มขืนใจทำ ถอน ทำให้เสียหาย หรือทำลายเอกสารสิทธิอย่างใด ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หมายเหตุ
กฎหมายกำหนดให้ตำรวจมีอำนาจตรวจค้นบุคคลเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าเขากระทำความผิดซึ่งหน้าหรือตามเหตุที่กำหนดไว้ คนธรรมดาไม่มีอำนาจในการกระทำเช่นนั้น พฤติกรรมข่มขู่เพื่อตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะหรือสถานที่ส่วนบุคคล โดยการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ถือเป็นการทำให้เสื่อมเสียต่อเสรีภาพของผู้อื่นอันเป็นความผิดต่อกฎหมายอาญา หากกระทำโดยบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป จักรับโทษอาญาหนักขึ้น สิ่งสำคัญคือ รัฐธรรมนูญไม่ให้สิทธิเช่นนี้แก่บุคคลใดทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้ใดหรือกลุ่มใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือเสรีภาพ เพื่อให้ทำตามความต้องการของตน และเขาจำยอมทำตาม ขณะที่ผู้กระทำผิดมิได้มีจิตวิปริตหรือวิกลจริต ย่อมเป็นความผิดสำเร็จและต้องรับโทษอาญาฐานละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Latest
Previous
Next Post »